Arbete emot och förebygga skolk

070829IDA MG_3862En fungerande skolgång hör till de viktigaste förutsättningarna för unga människors utveckling och mognad både socialt och kunskapsmässigt samt för deras hälsa. Därför är skolk allvarligt! Att vara borta från delar av eller hela lektioner är ett allvarligt tecken på att den unges skolsituation inte fungerar tillfredställande. Till detta finns det alltid olika orsaker som behöver bli tydliga för elev, lärare och föräldrar. Det är viktigt att inte låta skolket bli omfattande.

Det är av vikt att skolorna fokuserar på helheten och arbetar med den enskilde eleven, föräldrar och mentor, elevens behov av studiestöd, arbete med organisationen. Vi tror att personlig kontakt, upplevelse av gemenskap i skolan och upplevelse av faktiskt stöd för att komma ifatt i skolarbetet är viktiga faktorer för att få elever som skolkar mycket tillbaka till skolan.

Elever med skolkproblematik behöver tillsammans med elevsociala teamet eller andra Ida medarbetare/eller övrig skolpersonal kunna ta kontroll över sin skolsituation, hitta motivation, skaffa sig tillförsikt och minska skolket. Oftast finns elevsociala teamet också med i annat arbete kring dessa elever t ex kontakt med familjen, coachning, socialtjänst- och BUP kontakt.

Ett exempel på en speciell satsning som IDA genomfört är den s.k. BOT gruppen där man arbetat med en liten elevgrupp med hög frånvaro. Elevernas närvaro har ökat och betygen förbättrats och tilltron till den egna förmågan har ökat hos flera elever. Kärnan i verksamheten och verksamma faktorer bedöms vara småskaligheten i verksamheten, att den bygger på elevernas egna val av det som de vill ha hjälp med, att det finns en nära och positiv relation mellan eleverna och de som leder gruppen och att arbetsformerna är friare och bättre stämmer med elevernas förutsättningar att fungera.