Framställning av en handlingsplan och rutiner för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (HRV)070829IDA H2Q5059Det huvudsakliga uppdraget gällande HRV var att skriva en handlingsplan för hur skolan skall upptäcka samt agera vid förekomst av HRV. Handlingsplanen skulle gälla samtliga skolor. I uppdraget ingick det även ett mål att skapa samverkan med Socialtjänst, BUP och Polis och handledning och utbildning av personal och att implementera handlingsplanen. I dagsläget representerar IDA grundskolan i länets resursteam. Syftet är att personalen ska ha en ökad kunskap om hedersrelaterat våld och kunskap om var de kan få stöd. De flesta insatserna har handlat om att medvetandegöra personal samt ungdomar. För akademisk utveckling krävs ett socialt välmående. Än viktigare har det varit att ha en ständig dialog med rektorer och enhetschefer för att förmedla vikten av att prioritera frågan.

Den personliga kompetensutvecklingen har varit av vikt för att kunna förmedla och sprida bättre kunskap om HRV. Det har visat sig att IDA vägledare även blivit ett mycket viktigt bollplank för skolor, fritidsgårdar och t.o.m. socialtjänsten när det gäller enskilda ärenden då det saknas mycket kunskap runt HRV.

Att möta föräldrar
En av familjestöds viktigaste uppgifter är att möta föräldrar. En del av dessa träffar ansvarar familjestödjarna ensamma för och andra sker naturligtvis ihop med övrig IDA personal eller övrig personal på skolan. IDA har arbetat mycket med att göra föräldramöten mer intressanta och givande exempel på det har varit att vi haft diskussioner om vikten av gemensam tid ihop med sina barn dessutom har IDA haft föräldracafé med olika teman och gympa ihop med mammor.

Kvinnogrupper
I våra möten med föräldrar så har vi kunnat konstatera att det är många kvinnor som inte integrerats i samhället utan lever ett liv i utanförskap. Till följd av detta märkte IDA att många barn blir länk mellan vuxenvärlden och samhället, de fungerar många gånger som tolkar, blir inblandade i frågor som inte är till för dem utan riktar sig till föräldrarna. Därför startade IDA tillsammans med familjecentrum och vallbyprojektet en arabisktalande kvinnogrupp och en somalisktalande kvinnogrupp. Målet med grupperna är att öka jämställdheten, stärka kvinnornas roll som kvinna och förälder, integrera och ge nyttig samhällsinformation, bryta isolering och tillsammans stärka varandra.

Lösningsfokuserat arbetssätt
I allt IDA arbetar med vill vi stärka det som fungerar. IDA ser möjligheter och letar efter resurser. IDA vill ge hopp vägleda till nya sätt att lösa saker på genom att titta på det som fungerar och stärka detta . Detta gör vi i enskilda samtal i klassrum. Ett exempel är UPS radio på en av skolorna. UPS radio kör varje fredag i tio minuter och kan höras över hela skolan. Dessa 10 minuter handlar om att barnen eller skolans personal får skicka hälsningar eller berätta om något positivt som hänt under den gångna veckan.