• Om ida rotator 1
  • Om ida rotator 2
  • Om ida rotator 3

IDA

IDA är "en katalysator" för att stimulera och stödja skolans/förskolans utvecklingsarbete och identifiera nya områden som enheten behöver utveckla.

IDA ska dels våga utmana rådande kultur utifrån ett salutogent och lösningsfokuserat perspektiv, dels bereda vägen för skolans/förskolans egna utvecklings- och förändringsarbete. Enheten erbjuds fler verktyg för att möta dagens och morgondagens möjligheter och utmaningar.

Målgruppen är kommunala skolor och närliggande förskolor i Västerås och IDA omfattar i dagsläget 7 skolor och 3 förskolor i Västerås. Urvalet av dessa baseras på vilket åtagande och verkligt engagemang som kan förväntas i hela skolan/förskolan samt vilka unika förutsättningar och behov som respektive skola/förskola har.

IDAs personal har bidragit till nya diskussioner och stöttat personal, elever och föräldrar inifrån. All personal inom IDA har som titulatur ”vägledare”. Vägledare inom familjestöd (socionomer/beteendevetare) upplevs idag som en av de viktigaste kompetenserna för att skolan/förskolan ska våga ta nya steg och förstärka utvecklingsarbetet. Passiongruppen (IDA-vägledare inom kultur och idrott) arbetar ute i skolorna tillsammans med personalen för att skapa och bygga lärmiljöer där kulturen används som ett verktyg och medel för att stärka grupper och individer och bygga fler vägar till ökad måluppfyllelse. IDA-vägledare modersmål/språk och kommunikation med annan etnisk, språklig och kulturell bakgrund bedriver ett arbete för att stödja och möta elever och deras familjer. De har blivit en länk mellan skola/förskola och hem samt skapat förståelse bland personalen för andra kulturer. Dessutom har de allt mer blivit goda förebilder för eleverna.

Idag uppgår antalet IDA-vägledare i skolorna/ förskolorna till 37 personer. Av alla IDA-vägledare inom skolan har 13 lärarutbildning, 11 är socionomer eller beteendevetare, en bibliotekarie, 4 är pedagoger och 9 har annan utbildningsbakgrund. Språkkompetensen är också stor bland IDA vägledarna, tillsammans behärskar de 15 språk. Vägledarnas mångfald har varit avgörande för IDAs framgång.

Skolorna/förskolorna tillsammans med IDA-vägledare har genomfört över 550 dokumenterade olika insatser och identifierat vilka av dessa inom varje insatsområde som har fungerat bäst och givit positiva resultat

Läs vidare om IDAs mål »