IDAs mål

  • Höja studieresultaten på IDA-skolor och förskolor
  • Höja attraktiviteten för dessa enheter
  • Ge stöd till föräldrar i föräldraskapet, till elever och personal
  • Öka förståelsen hos personalen för ett interkulturellt synsätt och sprida ett positivt förhållningssätt

För att uppnå målen pågår en ständig process att arbeta fram nya arbetssätt, metoder och samarbetsmodeller. Genom att samarbeta över gränserna och involvera fler aktörer för att nå målen kommer alla involverade att fokusera på en positiv utveckling på just sin förskola/skola.

IDAs största framgångsfaktor för att nå de uppsatta målen är att arbetet har utgått ifrån och genomförts gemensamt av våra tre ben: Språk & Kommunikation/Modersmål, Familjestöd och Passion/Kultur & Idrott.

Läs vidare om IDAs ledord »