Välkommen att finna information om IDA och vad vi egentligen gör och vad våra insatser leder till. Här kan du även kontakta IDA om du har frågor om vad vi gör eller ställa direkta frågor

Jani

 • Passion rotator 1

Passion (Kultur, idrott och fritid)

Passionsgruppens vägledare omfattar kompetenserna idrott, dans, musik, drama & teater, rytmik & rörelse, bild & form, media & skoltidning, skolbibliotek samt fritid.

"Det estetiska perspektivet lyser igenom allt"

Insatserna sorteras under någon eller flera av följande inriktningar:

 • Ämnesfördjupning: Utveckla och lär i det egna ”passions”-ämnet (musik, bild & form osv.). Syftar till att höja kvaliteten på undervisningen samt att göra ämnet mer tillgängligt för elever och personal.
 • Ämnesintegrering: Utveckla och lär genom ”passions”-ämnet.
  I samarbete med skol-/förskolepersonalen använder och utvecklar vi arbetssätt för undervisning i andra skolämnen.
 • Övergripande kunskap, normer och värden: Genomförs med utgångspunkt i läroplanens texter; "Skolans värdegrund och uppdrag" samt "Övergripande mål och riktlinjer".

 

Genom att verka för en ökad förekomst av kultur och idrott (fler ”språk”) i skolans/förskolans verksamheter bidrar vägledare till att ge fler elever möjlighet att använda och utveckla sin unika begåvning och personlighet i skolans vardag.

Inom IDA fokuserar vi till mycket stor del på det egna förhållningssättens makt över vår verklighetsbild. I stor utsträckning handlar det om ett rent demokratiarbete. Vi vet alla att det finns många sätt att förhålla sig till en och samma sak. Vår närmaste omvärld, social tillhörighet m.m. inverkar på ett avgörande sätt på vår förmåga att hantera våra reaktioner. Någon ser mest möjligheter där någon annan ser svårigheter. Någon ser det man lyckas med där någon annan ser misslyckandena. Någon ser och utvecklar den egna förmågan och personligheten där någon annan avundsjukt bleknar i skuggan av andras starka självförtroende och självkänsla.

”Drömmar” fungerar för oss alla som inre motorer för att höja blicken och se bortom det som finns allra närmast intill oss. Den dag vi slutar drömma om andra verkligheter och därmed slutar se möjligheter till förändringar i våra liv, upphör också kreativiteten, lusten och förmågan att hantera vardagens krav och utmaningar. Med konst och kultur kan vi ”leka” med uttryck och andra världar på ett sätt som påminner oss om vilka vi innerst inne är och kan vara. Arbetssätt som utnyttjar och inkluderar kulturella, konstnärliga och idrottsliga moment av god kvalitet stärker självkänsla samt självförtroende och bygger en bättre förståelse för oss själva, våra medmänniskor och vår omvärld.

Den mer varierade och ”flerspråkiga” lärmiljö som vägledares insatser förstärker och bidrar till, aktiverar genom sin variation fler intellektuella funktioner och känslomässiga processer. Aktiviteter av detta slag stimulerar såväl hjärnans utveckling som sociala och psykosociala kompetenser. Genom detta ökar arbetsglädje, koncentrationsförmåga och motivation vilket i förlängningen ökar måluppfyllelsen och skolans/förskolans attraktivitet.

Vägledarna arbetar huvudsakligen fortbildande för att bygga förutsättningar för ett fortsatt användande av kultur- och idrottsinriktade arbetssätt. Inkluderande insatser som är riktade direkt mot personalen - oftast tillsammans med eleverna - prioriteras. Men vägledarna arbetar också i varierande utsträckning med ren personalfortbildning och utbildning liksom arrangemang och projekt av olika slag då det bedöms främja kontinuitet och långsiktiga effekter. Detta för att så långt som möjligt måna om fortsatt aktivitet och utveckling även efter att IDA lämnat enheten.

I mån av tid och efter bedömning av insatsens effekt arbetar vägledarna också aktivt för att sprida arbetssätt, metoder, förhållningssätt och aktiviteter även utanför IDAs enheter.

 

Passion: Våra vägar mot IDAs mål

IDA/Passion ska genom ämnesområdena idrott, dans, musik, drama & teater, rytmik & rörelse, bild & form samt media och skoltidning (dessa ämnen symboliseras nedan av *):

 • skapa ökad närhet och tillgänglighet till * i förskolan, skolan och på fritiden för elever, personal och föräldrar
 • skapa och lyfta intresse för * hos personal och elever
 • ge intresserad ordinarie personal tillräcklig kompetens och trygghet inom * för att kunna utnyttja dessa ”språk” som pedagogiska verktyg i all undervisning
 • öka elevernas möjligheter att stärka självkänsla och självförtroende
 • stärka arbetet med värdegrund i enlighet med skollag och FN:s barnkonvention
 • bidra till ökat antal aktivt deltagande föräldrar i förskolan, skolan och på fritiden
 • stödja och samordna aktiviteter och aktörer i förskolan, skolan och på fritiden
 • utveckla former i förskola/skola för ämnesintegrering i syfte att nå skolans läroplansmål


Ett lösningsfokuserat arbetssätt är centralt oavsett mål och insats.
Lösningsfokus = Se möjligheter och leta resurser