• Passion rotator 1

Fritid

IDAs uppdrag är riktat mot skolans och förskolans inre arbete, men vi vet också att en aktiv, kreativ och utvecklande fritid är en viktig del för att stärka självkänsla, självförtroende och i förlängningen förbättra skolresultaten. Vi ser det därför som viktigt att även inkludera fritiden - om än som en begränsad del - i IDAs arbete. Vissa vägledare har mer fokus på fritidsinriktade insatser än andra.

Satsningarna omfattar rastverksamhet, aktiviteter i anslutning till skoldagens slut samt lovverksamhet. Exempel på lovverksamhet är lovskolor, läxverkstad och "prova på"-aktiviteter så som "Try it IDÁ".

Liksom alla andra IDA-insatser bedrivs den här verksamheten - i mesta möjliga utsträckning - i samarbete med fast personal. Ambitionen är att den fasta personalen successivt ska ta över och integrera aktiviteterna i den ordinarie verksamheten. Om sådan delaktighet för tillfället inte går att uppnå, tar vi noga ställning till insatsens effekter. Vissa insatser bedöms då kunna fungera som förebild och drivs med ambitionen att i förlängningen vara "för bra för att inte tas över" när IDA avslutar. Vi måste också beakta vikten av att möta behov "här och nu" i förhållande till ett långsiktigare perspektiv.