Mer kultur och idrott (fler "språk") i skolans/förskolans verksamheter ger fler elever möjlighet att använda och utveckla sin unika begåvning och personlighet i skolans vardag.

  • Passion rotator 1

Media/Skoltidning

Media är ett ord som enligt SAOL betyder kanal för informationsspridning. Idag lever vi i det som nämns som informationssamhället där det finns många olika sätt att ge, skapa och sprida information. Att utveckla medvetenheten om det är viktigt och är en del av mitt jobb med media. Där försöker jag också skapa samverkan med de som har kunskap och intresse för de här frågorna, inom och utanför skolan.

Information är någonting som idag ständigt förändras och uppdateras mycket snabbare än för bara 20 - 30 år sedan. Vi - vuxna och ungdomar - söker och får information från många olika håll. Att kunna sortera och hantera information så att du själv känner dig nöjd, kan ibland vara svårt. Därför är det viktigt att diskutera och ibland kritiskt granska källor. Konkret så driver jag www.idasidan.se som idag är Sveriges största skoltidning på nätet. Jag vägleder vuxna i arbetet på olika skolor, där elever skriver artiklar, gör intervjuer, krönikor och annat. Jag kan göra det individuellt eller i elevgrupper. Jag får även information om händelser som berör ungdomar från gårdar, idrott, nöje eller olika delar av kulturen i Västerås.

Alla skolor väljer olika vägar i sitt arbete runt media, för varje skolkultur är unik. Mitt ingångssätt är därför Appreciative Inquiry - AI - som ser till lösningar och möjligheter hos individer eller i grupper. Synsättet är vägledande för arbetet med media och skrivande. Jag tror att varje människa har en unik röst att prata med och därmed också skapa med. Att upptäcka och förstärka en ungdoms eller vuxens starka sida är avgörande för framgång. Metoden är att använda positiva frågeställningar för att sedan närma sig det kritiskt granskande.

www.idasidan.se är också ett forum för demokrati. Tryckfriheten regleras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Sverige har vi tryckfrihetsförordningen som är grundlagsskyddad. Att ge unga en röst som blir hörd är därför oerhört viktigt. Men en skoltidning är inte bara en röst för unga, utan en röst för alla - även vuxna. Utan samverkan och dialog kan vi aldrig skapa förutsättningar för en bra skola och en värld där vi respekterar kön, etnicitet, ålder eller kultur. Därför är en tidning till för alla.

Arbetet sker också med utgångspunkt från skollagen och läroplan. Att arbeta naturligt med media eller skrivande och ha hundratals/tusentals läsare eller tittare, gör att du vill skapa det bästa du kan. Du ökar dina kunskaper om omvärlden men höjer också medvetenheten om hur viktigt och kraftfullt språket är.

Och sedan kanske till det viktigaste av allt; Allt skapande och arbete, utvecklas om du har kul. Det är förutsättningen för all utveckling där en individ eller grupp lyckas. Och där är min tro att ett positivt förhållningssätt som Appreciative Inquiry är avgörande för att lyckas - och ha kul.