Mer kultur och idrott (fler "språk") i skolans/förskolans verksamheter ger fler elever möjlighet att använda och utveckla sin unika begåvning och personlighet i skolans vardag.

  • Passion rotator 1

Rytmik & Rörelse

Rytmik kan definieras som lek med musik med puls, rytm och rörelse i fokus. Själva ordet rytm kommer från det grekiska ordet rhythmos (av rheo = ström). Platon kallade rytm för "ordnad rörelse".

I mitt arbete med rytmik med barn i yngre åldrar är fokus först och främst kroppens och musikens puls. Vi jobbar med puls i form av ramsor eller sånger, på trummor, på andra instrument, till inspelad musik och/eller med kroppen. Ibland kan det se ut så att vi med t ex stavelserna i en ramsa, som ju är omväxlande korta och långa, också jobbar med rytmen. Kanske "dansar" vi stavelserna samtidigt som vi läser ramsan, för att förankra och "sätta" musiken i kroppen först. Därefter blir stavelserna till rytmer på trummorna.

Jag har med många barn erfarit att just puls och rytm, som ju är musikens grundstenar, ger struktur och sammanhang. Precis som kroppspulsen ger struktur åt själva livet gör pulsen i musiken det också, den ger oss något att förhålla oss till.

Forskare i litteraturen hävdar att puls och rytm bidrar med mönster och ordningsföljder i det mentala flödet och att musik överhuvudtaget aktiverar stora delar av hjärnan samtidigt.

 Jag möter i mitt jobb många barn med ett annat modersmål. Språkforskningen säger att det prosodiska i språket, d.v.s de musikaliska dragen i språket, är avgörande för att kunna producera längre, sammanhängande tal. Därför är det så lämpligt att jobba med sång, puls, rim och ramsor, då man jobbar med moment som intonation, rytm, betoning och fraslängd. Utvecklingspsykologen Lev S Vygotskij menar att "inre" språk skiljer sig helt från "yttre" språk och betonar vikten av något slags medium som strukturerar upp den förspråkliga tanken. Musiken blir detta medium och hjälper till att "spalta upp" det instabila inre språket till ett yttre stablit.

Rytmisk rörelse och sång har varit en av de viktigaste förutsättningarna för kommunikationen mellan människor från begynnelsen i evolutionen och därigenom för utvecklandet av medvetande och språk. Jag citerar Musikpsykologen Donald A. Hodges

"We are musical because music played and continues to play, an important role in shaping our humanity"

Länkar till aktuell forskning gällande musik i förskolan 

Örebro universitet: ”Att lära av och med varandra”
En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö 2012, av Anna Erhlin
 
Stockholms universitet: ”Musicking - Kreativ improvisation i förskolan”
Licentiatuppsats i barn och ungdomsvetenskapvid Stockholms universitet 2013, av Maria Wassrin