Välkommen att finna information om IDA och vad vi egentligen gör och vad våra insatser leder till. Här kan du även kontakta IDA om du har frågor om vad vi gör eller ställa direkta frågor

 • Om ida rotator 1
 • Om ida rotator 2
 • Om ida rotator 3

Språk och kommunikation/Modersmål

 Arbetet inom detta insatsområde bedrivs för att stödja och möta barn/elever och deras familjer, oavsett etnisk bakgrund och kunskaper i det svenska språket. IDA arbetar för att försöka hitta nya sätt att underlätta dialogen mellan skolan/förskolan och hemmen. Vägledarna, som ofta har en annan kulturell bakgrund, har här blivit en länk mellan skolan/förskolan och hemmen. De har även skapat en större förståelse hos personalen för andra kulturer och därmed för många av skolan elever. Det är alltså av stor vikt att det finns personal med samma kulturella och språkliga bakgrund som barnen/eleverna själva. Alla ungdomar behöver förebilder som de kan se upp till och spegla sig mot. På detta sätt når vi fler ungdomar vilket också i längden leder till en bättre måluppfyllelse.

Våra vägar mot IDAs mål

 • Utveckla samarbetet och förstärka kommunikationen mellan skolan/förskolan och hem.
 • Öka förståelse för interkulturalitet hos ledning, personal, föräldrar och elever.
 • Förstärka språkets roll i skolan/förskolan.
 • Utveckla barns/elevers flerspråkighet genom att stärka elevernas utveckling i svenska och modersmålet. Utveckla olika arbetssätt och metoder inom alla olika ämnen för att öka måluppfyllelsen.
 • Utveckla läsfrämjandeinsatser genom skolbiblioteket.
 • Arbeta fram arbetssätt för struktur och samverkan i klassrummet.
 • Uppmärksamma traditioner och högtider från olika kulturer.
 •             Erbjuda fortbildningsinsatser och kompetensutveckling för medarbetare/föräldrar.

Utveckla skolans/förskolans organisation för att möjliggöra flerspråkighet i den dagliga verksamheten.

Dagens skola har inneburit att elevernas ansvar för sitt eget lärande har ökat. En följd av detta är ett mer individuellt och eget arbete, medan läraren har en mer handledande roll. Konsekvensen av detta blir att stödet hemifrån blir allt viktigare och att föräldrarnas utbildning och möjlighet att hjälpa till får större betydelse för elevens skolresultat. För att motverka denna uppdelning av elever pga. av föräldrars utbildning är kompetenta lärare och IDA vägledare, ofta med annan kulturell bakgrund, centralt. Därför är det av stor vikt att vägledarna aktivt arbetar med attityder och förväntningar. De förväntningar på eleverna som skolan sätter upp har en benägenhet att bli taket för vad eleverna faktiskt når upp till. Därför arbetar vägledarna medvetet att stötta lärare att höja förväntningarna.

Genom att förstå och värdesätta mänsklig pluralism i praktisk handling i klassrummen, stöds aktivt den värdegrund skolan bygger på – nämligen demokratins.

Ett lösningsfokuserat arbetssätt

är centralt oavsett mål och insats.

Lösningsfokus = Se möjligheter och leta resurser

IDA vägledare med sina specifika kunskaper och kompetenser är en tillgång för barn/ elever, skolans/förskolans personal och föräldrar. Vägledare är ämneskunniga, engagerade och ärligt intresserade av elever oavsett bakgrund och förutsättningar. Deras sätt att vara, förhållningssättet, är centralt. Vägledarna arbetar för att öka motivationen och för att tänka i nya banor kring tidigare upplevda dilemman och problem. Språket och kommunikationen är nyckeln i detta arbete.

IDA vägledarna inom språk och kommunikation/modersmål verkar för att personalen ska inse att de är, förutom barnens föräldrar, de viktigaste för barnens/elevernas skolutveckling. Det finns omfattande forskning om vad som kännetecknar framgångsrika skolor. Alla resultat pekar just på lärarens betydelse, men även att det är stora skillnader mellan olika lärare när det gäller hur väl man lyckas med att eleverna uppnår goda resultat. Den ämnesdidaktiska kompetensen (förmågan att undervisa varierat i ett visst ämne) har större betydelse än enbart ämneskunskaper. Lärarens kompetens är med andra ord nära förknippad med hur undervisningen organiseras och genomförs.