Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap, eller ännu hellre "entreprenöriellt lärande" är ett begrepp som seglat in i lärandemiljöer på allvar de senaste 5 åren. Allra tydligast blev det när de nya läroplanerna, för grundskola och gymnasium, började gälla i juli 2011. Så här uttrycks entreprenörskap i LGR 11 (Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem)

Skolans värdegrund och uppdrag kapitel 1
"En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem".
"Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap". /sidan 9

Skolverket har 2011 och 2012 satsat stora medel för att stimulera kommuner att satsa på utbildning för pedagogisk personal. I IDA har vi under de två åren sökt och fått pengar avsatta för att kompetensutveckla pedagogisk personal i entreprenöriellt lärande.
Vad är entreprenöriellt lärande?
Om man skulle dissekera entreprenörskap skulle man kunna hitta tre delar, vilka egentligen hänger ihop och förutsätter varandra.

Den första delen är aktiviteter – att starta och anordna entreprenöriella aktiviteter. Det skulle kunna vara uppfinnardagar, bygg en bro med valfritt material, deltagande i FIRST LEGO League eller ett ämnesövergripande projektarbete.

Den andra delen är samverkan – att samverka med samhället utanför skolans/förskolans byggnad för att få kunskaper, erfarenheter och motivation till att lära sig ännu mer. Att besöka företag, utöka praon, ta emot studiebesök, synliggöra arbetslivet tydligare i den ordinarie undervisningen är exempel på insatser för att utöka samverkan med samhället utanför skolan/arbetslivet.

Den tredje delen är förhållningssätt – att förhålla sig till kunskap och lärande på ett sätt som gör att elevernas inflytande ökar, kreativiteten tas tillvara och lusten att lära ökar.
Entreprenörskap handlar om mer än det som man traditionellt förknippar med entreprenörskap- att starta företag. I skolans värld kan det vara just utbildning i företagande, men det är också ett förhållningssätt gentemot lärande och kunskap, för att få företagsamma barn och ungdomar. För det krävs bl.a. mod att arbeta på ett sådant sätt att elevers kreativitet, nyfikenhet och ansvarstagande får utrymme.

Vad gör vi?

I IDA entreprenörskap driver, leder och organiserar vi utbildningar i just entreprenörskap/entreprenöriellt lärande. Vi arbetar med all pedagogisk personal som arbetar i förskolan, fritidshem och skola.

Vi håller själva i utbildningar i entreprenöriellt lärande. Dessa utbildningar planeras alltid tillsammans med skolans ledning och är som regel kontinuerligt återkommande föreläsningar/utbildningar/work-shops tillsammans med personalen. Det kan vara fråga om övningar att göra, litteraturstudier, syna och utveckla sin egen verksamhet och/eller inspirera personalgruppen till att utveckla sin verksamhet.

Vi anordnar utbildningar genom det stora kontaktnät som vi har i entreprenörskap i Sverige. Vi anlitar föreläsare för att utbilda och inspirera. Vi anordnar frukostmöten där vi låter arbetslivet och skolvärlden mötas i gemensamma frågor.

Vi gör verksamhetsbesök där vi tillsammans synar de entreprenöriella inslagen i verksamheten, pratar om dem efteråt och försöker utveckla dem till att bli fler och större.

Synligt Arbetsliv

Under läsåret 2012/2013 driver IDA det av Skolverket stödda projektet "Synligt arbetsliv" vilket syftar till att öka skolornas samverkan med arbetslivet. Målet är att skolorna ska få stöd i och bli skickligare på att samverka med arbetslivet vilket i sin tur ska bidra till att eleverna blir bättre rustade inför framtida studier och val. Motorn i projektet är skolans studie – och yrkesvägledning.

Synligt Arbetsliv handlade inte om en veckas extra prao eller dylikt, utan om att synliggöra arbetslivet i undervisningen för att väva ihop verkligheten i vardagen. För om inte skola är verkligheten är den per definition ”overkligheten”. Ett skolämne, vilket det än är, syftar till mer än ett betyg – det syftar till lärande för livet!

Vi har dokumenterat projektet genom att i en folder låta lärare ge exempel på enkla samverkansaktiviteter de gjort samt beskriva arbetets process, roller och ansvar i arbetet och framåtblickande frågor för de som vill komma igång med att synliggöra arbetslivet.

Ladda ned folder

Utbildningen drivs av Gabriella Holm på Skolsamverkan AB - http://skolsamverkan.se/

Tio skolor deltar i satsningen, de flesta 6-9-skolor och de både kommunala och friskolor.