Sommar/ Lovskola


070829IDA MG_3825För att uppnå uppsatta mål kan elever ibland behöva extra stöd i något eller några ämnen eller läsa in grundkunskaper. Satsningen på sommarskola skapar möjlighet för fler elever att fördjupa sina kunskaper och klara godkända betyg. 

Lovskolan erbjuder extra undervisning i mindre grupper i en lugn miljö vilket gör eleverna mer studiemotiverade. Målgruppen är de elever som behöver extra stöd i ett eller fler ämnen och de ansöker i samråd med lärare och föräldrar. Den undervisande läraren förbereder i samråd med ansvarig lärare de moment som behövs för varje elev. Förutom att eleven höjer sina kunskaper har undervisningen även en social funktion för de elever som inte har något att göra under loven. 

Att uppnå mål i ämnen för de elever som behöver det, att stärka elevernas självkänsla samt att arbeta socialt med de elever som upplever skolan som tråkig och kravfylld är bland annat målen med sommar/lovskolan. Sommar/Lovskolan vänder sig till alla som inte uppfyllt mål och som i riktning med Västerås stads policy skall uppnå kunskapsmålen enligt kursplanen. Åtgärdsprogram eller resultat från nationella prov kan vara en bra grund till att börja med för att se vilka delkurser som eleven måste arbeta med.