Egogrupper

070829IDA H2Q5082Enligt en rad undersökningar mår många ungdomar allt sämre och får då dessutom sämre betygsresultat. Ett sätt att motarbeta detta är att arbeta med elever i olika gruppkonstellationer. Egogrupper är blandade grupper med pojkar och flickor där vi arbetar med social färdighetsträning. Tjejgrupper är enbart flickor där vi jobbar med att stärka deras självförtroende och självkänsla. Syftet är att fånga upp flickorna och kartlägga vilka behov av stöd de upplever sig ha. Även om de inte är ett lika stort antal så har vi även många pojkar som far illa och är i behov av stöd och vägledning. Därför har vi även killgrupper vid behov.

På kort sikt ska ungdomarna få en bättre relation till omgivningen i skolan och utanför skolan, i hemmet och bland vänner. På lång sikt ska de nå ökad måluppfyllelse dvs. få bättre betygsresultat, en positivare bild av sig själva, stärkt självförtroende samt kunna och vilja ta en plats i samhället runt omkring dem. Relevanta och aktuella ämnen tas upp med gruppen som berör ungdomarnas tillvaro. Samarbete med lärare och föräldrar är en annan viktigt punkt man tar hänsyn till när man bildar dessa grupper.